NATURETECH

CVR NR. 3483 2250

VANDLØB OG VANDLØBSOPMÅLING

Vandløbsopmåling til brug ved regulativrevision eller kontrol af vandløbsregulativer.

Opmåling af delstrækninger til brug ved vandløbsrestaureringsprojekter eller projekter omfattet af vandplanerne.

KLIMA 

NATURETECH tilbyder opmåling og skitsering af overløbsbygværker, regnvandsledninger og bufferbassiner, f.eks. forud for projektering til beregninger af kapacitet eller som kontrolopmåling af udført anlæg.

TERRÆN

NATURETECH udfører fladenivellement og fastlægger og afmærker tracé med GPS udstyr monteret på ATV (All Terrain Vehicle)

Terrænopmåling til beregning af jordindbygning eller rømning forud for anlægsprojekter. Arealopmåling for landbruget.

TILSYN OG KONTROL
Du kan få hjælp til tilsynsopgaver og etablering af pejlerør til overvågning af grundvandsspejlets højde i forhold til terræn. NATURETECH udtager også jordprøver.